“ต้นแบบการแปรรูปทุเรียนฟรีซดราย”

บริษัท แอ็ปซีลอน จำกัด ได้รับเกียรติ ให้เป็นวิทยากร ในโครงการฝึกอบรมระยะสั้น

ในหัวข้อเรื่อง “ต้นแบบการแปรรูปทุเรียนฟรีซดราย” 

ณ ห้องประชุมคณะอุตสาหกรรมเกษตร 21 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.นครศรีธรรมราช